در ارتعاشات، حرکت های نوسانی اجسام و نیروهای وابسته به آنها بررسی میشود.

تمام اجسامی که جرم و کشسانی ارند میتوانند نوسان کنند.

از این رو تمام سازه های صنعتی و نوسانی تا اندازه ارتعاش میکنند.سیستم های نوسانی را به دو دسته عمده خطی و غیر خطی تقسیم بندی می کنند.

دو رده کلی برای ااجسامی که نوسان میکنند وجود دارد، آزاد و واداشته.

ارتعاشات آزادو واداشته

وقتی روی میدهد که یک سیستم تحت کنش نیروهای ذاتی خود سیستم نوسان می کندو برانگیزش نیروهای خارجی وجود ندارد.

ارتعاشاتی که تحت برانگیزش نیروهای خارجی روی میدهد، ارتعاشات واداشته نامیده میشود.

وقتی برانگیزش نوسانی است ، سیستم تحت فرکانس برانگیزش نوسان میکند.

اگر فرکانس برانگیزش با یکی از فرکانس های طبیعی سیستم برابر شود، تشدید روی می دهد.

 

 

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.