ماشین چرخ خیاطی سینگر

دینامیک ماشین با نیروهای وارد بر اجزای یک ماشین و حرکات ناشی از این نیروها سر و کار دارد.

ماشین

ماشین وسیله ایست که برای تغییر فرم و انتقال انرژی. این وسیله به طور معمول از ترکیب تعدادی قطعات ثابت و متحرک مشخص میگردد که به منظور تنظیم قدرت منشا و کاری که می بایست انجام شود بین آنها قرار میگیرد.

دیاگرام سینماتیکی

در مطالعه اجزای یک ماشین معمولا دیاگرامی از اجزا به گونه ای رسم میشود که در رسمآنها از اندازه هایی که در حرکت اجزا موثر میباشند.

میله

میله اصطلاحیست که برای معرفی هر عضوی که نسبت به دیگری دارای حرکت نسبی میباشد به کار میرود.

بدنه

عضوی از سیستم که ثابت میباشد و ضمنا اجزای متحرک به آن متکی هستند بدنه نام دارد.

میله صلب

میله ای که می توان از تغییر فرهای آن در تعیین حرکت سایر میله های مختلف ماشین صرفنظر کرد.

مکانیزم

یک رنجیره سینماتیکی عبارت است از یک مجموعه میله های صلب که ضمن اتصال یا تماس با یکدیگر میتوانند نسبت به هم دارای حرکت نسبی باشند. اگر یکی از میله ها ثابت بوده و حرکت یکی از میله های دیگر به وضعیت جدید موجب حرکت سایر میله ها در وضعیت های مشخص و قابل پیش بینی گردد، مجموعه را زنجیره سینماتیکی مقید گویند. مکانیزم زنجیره سنماتیکی مقید است.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.