سیال

سیال ماده ایست که در اثر تنش برشی هرچند ناچیز، به طور دایم تغییر شکل می دهد.تنش برشی متوسط عبارت است از حاصل تقسیم نیروی برشی بر سطح، که این نیرو برشی مولفه مماسی نیرو بر سطح میباشد. نیروی برشی در یک نقطه، حد نیروی برشی وارد بر سطح است وقتی که این سطح بقدر کافی کوچک و به یک نقطه تبدیل شود.

لزجت

لزجت خاصیتی از سیال است که به واسطه آن، سیال در مقابل تنش برشی از خود مقاومت نشان میدهد. قانون لزجت(نیوتن) نشان میدهد که برای یک تغییر شکل زاویه ای، تنش برشی با لزجت نسبت مستقیم دارد.مقومت یک سیال در مقابل نیروی برشی به جاذبه مولکولی و میزان انتقال اندازه حرکت مولکول ها بستگی دارد.

علت اصلی وجود لزجت در مایعات جاذبه مولکول هاست زیرا با افزایش درجه حرارت جاذبه مولکولی کم شده و لزجت هم کاهش میابد.اما در مورد گازها، نیروهای جاذبه مولکولی بسیار کوچک است و انچه باعث مقاومت در مقابل تنش برشی می شود، انتقال اندازه حرکت مولکول هاست.

روابط میان چگالی، درجه حرارت و غلظت

دادن حرارت به حجمی از اغلب سیالات باعث کاهش چگالی می شود در حای که همانطور که اقیانوس شناسان اطلاع دارند، افزودن نمک به آب تازه که افزودن جرم است باعث افزایش چگالی میشود.

ضریب کشسانی حجمی ( مدول بالک)

معمولا یک سیال را ترکم ناپذیر در نظر میگیرند و زمانی تراکم پذیری یک سیال اهمیت پیدا می کند که به طور ناگهانی تغیرات فشار زیادی را تحمل کند. با تغییرات درجه حرارت موضوع تراکم پذیری اهمیت دارد. اگر فشار در واحد حجم مایعی به اندازه dp افزایش یابد و حجم مورد نظر به اندازه -dV کاهش خواهد داشت. به نسبت تغییر فشار بر روی تغییر حجم ضریب کشسانی گویند.

فشار بخار

به دلیل فرار مولکول ها از سطح مایع، مایعات تبخیر میشوند و فشاری که از طرف مولکول های بخار در فضا ایجاد میشود، فشار بخار نامیده می شود. اگر فضای بالای سطح مایعی مسدود شود پس از مدت زمانی، تعداد مولکولهایی که از سطح بخار جدا شده اند با تعداد مولکولهایی که در اثر برخورد با سطح آزاد مایع تقطیر می شوند، مساوی خواهد شد و تعادل به وجود می آید.

از آنجایی که این پدیده به تحریک مولکول ها بستگی داشته و این تحریک هم به درجه حرارت مربوط یباشد، فشار بخار یک سیال با افزایش درجه حرارت افزایش خواهد یافت.

هنگامی که فشار روی مایع مساوی با فشار بخار میشود، مایع شروع به جوشیدن میکند.

کشش سطحی( مویینگی)

کشش سطحی عبارت است از نیروی کششی ورد نیاز که از تقسیم انرزی سطح بر واحد طول لایه در حال تعادل به دست می آید.

 

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.